00 for ""

Pranešimas apie granuliuotų nitratinių trąšų (KAN, KSAN, AN, ASN) gamybos agregato Jonalaukio k. 1, Ruklos sen., Jonavos r., statybos ir veiklos AB „Achema“ gamykloje Jonalaukio k. 1, Jonavos r. sav. poveikio aplinkai vertinimo pradžią

Paskelbta 2023-09-06 

Planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) organizatorius. AB „Achema“, Jonalaukio k. 1, Ruklos sen. Jonavos r. sav., interneto svetainė https://www.achema.lt , tel. +370 349 56 237, el. p. info@achema.com.

Poveikio aplinkai vertinimo (PAV) dokumentų rengėjas. UAB „Sweco Lietuva”, Spaudos g. 6-1, LT-05132, Vilnius, interneto svetainė www.sweco.lt, tel.+370 5 262 2621, el. p. info@sweco.lt.

PŪV pavadinimas ir vieta. Granuliuotų nitratinių trąšų (KAN, KSAN, AN, ASN) gamybos agregato sklypo unikalus Nr. 4625-0001-0001, Jonalaukio k. 1, Ruklos sen., Jonavos r., AB „Achema“ gamykloje Jonalaukio k. 1, Jonavos r. sav. Kauno apskritis statyba ir veikla.

PAV pobūdis. AB „Achema“ gamykloje Jonalaukio k. 1, Jonavos r. sav. planuojama pastatyti ir eksploatuoti Granuliuotų nitratinių trąšų (KAN, KSAN, AN, ASN) gamybos agregatą. Agregato projektinis našumas: 500 000 t per metus.

Planuojama ūkinė veikla apima amonio nitrato lydalo paruošimą, amonio nitrato lydalo koncentravimą, miltų dolomito-anhidrito ir amonio sulfato malūnuose paruošimą, sumaišymą, granuliavimą,  džiovinimą, sijojimą, aušinimą, oro valymą, produkto kondicionavimą, esamo KAN/KSAN produkcijos atkrovimo mazgo modernizavimą, AN, KAN, KSAN ir ASN produkcijos ir amonio sulfato žaliavos naujus sandėlius bei naują žaliavų iškrovimo ir produkcijos pakrovimo mazgą.

PAV atlikimo teisinis pagrindas. Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo (toliau – PAV įstatymas) 3 straipsnio 1 dalis, PAV įstatymo 1 priedo 6.3 p. „fosforo, azoto ar kalio trąšų (įskaitant kompleksines trąšas) gamyba ir (ar) kitų agrocheminių medžiagų gamyba pramoniniu mastu naudojant cheminės konversijos procesus“.

Numatomos nagrinėti alternatyvos. Bus nagrinėjama veiklos vykdymo alternatyva bei, pagal poreikį, poveikį mažinančių priemonių sprendinių alternatyvos. Atsižvelgiant į tai, bus nagrinėjama projektinė situacija ir lyginama su esama situacija.

Planuojamos ūkinės veiklos vietos (alternatyvių vietų) ypatumai. Apytikslės PŪV vietos centro koordinatės (LKS’94): 521985, 6105140. PŪV vietai artimiausias gyvenamosios paskirties pastatas (Neries g. 41, Saleninkai, Upninkų sen., Jonavos r. sav.) yra už 1139 m. Tankiau urbanizuota gyvenamoji teritorija yra už 4,3 km (Jonavos miesto centras). PŪV vieta nepatenka į kultūros paveldo vertybių, saugomas ir Europos ekologinio tinklo Natura 2000 teritorijas bei jų apsaugos zonas. PŪV vietai artimiausia registruota kultūros vertybė Lokėnėlių piliakalnis su gyvenviete už 1343 m, Natura 2000 teritorija – Neries upė (Buveinių apsaugai svarbi teritorija) už 469 m, saugoma teritorija – Šventosios ichtiologinis draustinis už 1071 m. Iki artimiausios kaimyninės valstybės Baltarusijos Respublikos 94 km.

Poveikio aplinkai vertinimo subjektai, kurie dalyvauja poveikio aplinkai vertinimo procese, pagal kompetenciją teikia išvadas ir įstatymų nustatyta tvarka – visuomenei informaciją apie galimą planuojamos ūkinės veiklos poveikį aplinkai: Jonavos rajono savivaldybės administracija (Žeimių g. 13, Jonava, tel. (8 349) 50 154, el. p. administracija@jonava.lt), Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos (Kalvarijų g. 153, Vilnius, tel. (8 5) 212  4098, el. p. info@nvsc.lt); Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos (Švitrigailos g. 18 Vilnius, tel. (8 707) 56 880, el. p. pagd@vpgt.lt); Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos (Šnipiškių g. 3, Vilnius, tel. +370 5 273 42 56, el. p. centras@kpd.lt); Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (Antakalnio g. 25, Vilnius, tel. (8 5) 272 3284, el. p. vstt@vstt.lt).

Poveikio aplinkai vertinimą atlieka ir sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai priima Aplinkos apsaugos agentūra (A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, tel. +370 682 92 653, el. paštas aaa@gamta.lt).

Visuomenė teikia pasiūlymus dėl pradėto poveikio aplinkai vertinimo (įskaitant galimybę užduoti klausimus ir gauti informaciją) Aplinkos apsaugos agentūrai ir turi teisę teikti pasiūlymus poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjui arba planuojamos ūkinės veiklos organizatoriui per 10 darbo dienų nuo pranešimo apie poveikio aplinkai vertinimo pradžią paskelbimo Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje dienos, terminą skaičiuojant nuo kitos dienos jį paskelbus.

Atlikus poveikio aplinkai vertinimą, Aplinkos apsaugos agentūra priima sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai. Jeigu Aplinkos apsaugos agentūra priima sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai, kad veikla atitinka aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, gaisrinės saugos ir civilinės saugos teisės aktų reikalavimus ir nedarys reikšmingo neigiamo poveikio aplinkai, ši planuojama ūkinė veikla gali būti vykdoma. Jeigu Agentūra priima sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai, kad planuojama ūkinė veikla neatitinka aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, gaisrinės saugos ir civilinės saugos teisės aktų reikalavimų ir darys reikšmingą neigiamą poveikį aplinkai, įstatymuose įtvirtinti leidimai negali būti išduodami ir tokia veikla negali būti vykdoma.

Planuojamos ūkinės veiklos ir jos apylinkių apžvalginė schema.