00 for ""

Pranešimas apie UAB „Naudingas vėjas“ planuojamų iki 44 vėjo elektrinių parko Marijampolės sav., Marijampolės sen. ir Sasnavos sen. teritorijose statybos ir veiklos poveikio aplinkai vertinimo pradžią

Paskelbta 2024-01-24

Planuojamos ūkinės veiklos (toliau – PŪV) organizatorius: UAB „Naudingas vėjas“, Girulių g. 5, LT-12124 Vilnius, interneto svetainė https://naudingasvejas.lt/, tel. +370 674 74424, el. p. info@evecon.lt.

Poveikio aplinkai vertinimo (toliau – PAV) dokumentų rengėjas: UAB „Sweco Lietuva”, Ozo g. 12A-1, LT-08200, Vilnius, interneto svetainė https://www.sweco.lt/, tel.+370 614 58530, el. p. info@sweco.lt.

PŪV pavadinimas ir vieta: UAB „Naudingas vėjas“ planuojamo iki 44 vėjo elektrinių (toliau – VE) parko Marijampolės apskr., Marijampolės sav., Marijampolės sen. ir Sasnavos sen. teritorijose statyba ir veikla.

PŪV pobūdis: Privačios nuosavybės sklypuose planuojama pastatyti ir eksploatuoti iki 44 VE bei įrengti jų veiklai vykdyti būtiną infrastruktūrą (elektros transformatorių pastotę, požeminius elektros energijos perdavimo kabelius, aptarnavimo aikšteles, privažiavimo kelius bei kt.). Planuojamų VE stiebo aukštis bus iki 167 m, bendras VE aukštis su pakelta mente – iki 252,0 m, VE skleidžiamo garso lygis iki 107 dBA. Vienos VE galia – iki 7,2 MW.

Poveikio aplinkai vertinimo atlikimo teisinis pagrindas: Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo (toliau – PAV įstatymas) 3 straipsnio 1 dalis, PAV įstatymo 1 priedo 3.10.2 p. „sausumoje, kai planuojama statyti 7 ar daugiau vėjo elektrinių ir atstumas nuo planuojamų statyti vėjo elektrinių iki pastatytų, statomų ar planuojamų statyti yra 5 km ar mažesnis (matuojant) tarp stiebų centrų) arba kai šie skaičiai ir atstumo dydžiai pasiekiami, įskaitant jau pastatytas, statomas ar planuojamas statyti vėjo elektrines“.

Numatomos nagrinėti alternatyvos: PŪV objektų vietos, laiko bei techninės alternatyvos nesvarstomos, atsižvelgiant į vertinimo rezultatus bus nagrinėjami alternatyvūs poveikį aplinkai mažinančių priemonių sprendiniai. PŪV poveikis aplinkai bus lyginamas su esama situacija.

Planuojamos ūkinės veiklos vietos (alternatyvių vietų) ypatumai: apytikslės VE parko centro koordinatės (LKS’94): 466088, 6051260. VE vietos planuojamos Marijampolės apskr., Marijampolės sav., Marijampolės sen. (Trakiškių k., Kirmėlinės k., Meškėnų k., Gudinės k., Igliškėlių k., Bajarskų k., Dambuvkos k., Kižių k., Grabavos k., Užupių k., Zuikiškių k., Geležinių k.), ir Sasnavos sen. (Raišupio k., Paraišupio k., Aukštosios k., Pagelumbiškio k., Barštinės k., Topeliškių k., Rudiniškių k., Svirnaviečių k., Pasienių k.) teritorijose. Planuojamoms VE artimiausias gyvenamosios paskirties pastatas yra už 354 m Bajarskų k., Gudinės k. – už 386 m, Trakiškių k. – už 412 m. PŪV objektai nepatenka į kultūros paveldo vertybių, saugomas ir Europos ekologinio tinklo Natura 2000 teritorijas bei jų apsaugos zonas. Planuojamos VE iki artimiausių registruotų kultūros vertybių objektų būtų: Raišupio k. senosios kapinių, vad. Prancūzkapiais – už 85 m, Lyderiškių kaimo senųjų kapinių –  už 259 m, Užupių kaimo senųjų kapinių – už 294 m. Nuo planuojamų VE iki artimiausios Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ PAST – Žuvinto, Žaltyčio ir Amalvo pelkės – 1979 m, iki Amalvo botaninio-zoologinio draustinio – 1979 m. Iki artimiausios užsienio valstybės teritorijos: Lenkijos Respublikos – 32,5 km.

Poveikio aplinkai vertinimo subjektai, kurie dalyvauja poveikio aplinkai vertinimo procese, pagal kompetenciją teikia išvadas ir įstatymų nustatyta tvarka – visuomenei informaciją apie galimą planuojamos ūkinės veiklos poveikį aplinkai:

Marijampolės savivaldybės administracija (J. Basanavičiaus a. 1, Marijampolė, tel. +370 343 90011, el. p. administracija@marijampole.lt); Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Marijampolės departamentas (A. Valaičio g. 2, Marijampolė, tel. +370 343 53332, el. p. marijampole@nvsc.lt); Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos  Alytaus – Marijampolės teritorinis skyrius (Vytauto g. 19, Marijampolė, tel. +370 315 25954, el. p. alytus-marijampole@kpd.lt); Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba (Nemuno g. 2-1, Kaunas, tel. +370 707 65885, el. p. kaunas.pgv@vpgt.lt); Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (Antakalnio g. 25, Vilnius, tel. +370 5 272 3284, el. p. vstt@vstt.lt);.

Poveikio aplinkai vertinimą atlieka ir sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai priima Aplinkos apsaugos agentūra (A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, tel. +370 682 92 653, el. paštas aaa@gamta.lt)

Visuomenė teikia pasiūlymus dėl pradėto poveikio aplinkai vertinimo (įskaitant galimybę užduoti klausimus ir gauti informaciją) Aplinkos apsaugos agentūrai ir turi teisę teikti pasiūlymus poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjui arba planuojamos ūkinės veiklos organizatoriui per 10 darbo dienų nuo pranešimo apie poveikio aplinkai vertinimo pradžią paskelbimo Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje dienos, terminą skaičiuojant nuo kitos dienos jį paskelbus.

Atlikus poveikio aplinkai vertinimą, Aplinkos apsaugos agentūra priima sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai. Jeigu Aplinkos apsaugos agentūra priima sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai, kad veikla atitinka aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, gaisrinės saugos ir civilinės saugos teisės aktų reikalavimus ir nedarys reikšmingo neigiamo poveikio aplinkai, ši planuojama ūkinė veikla gali būti vykdoma. Jeigu Agentūra priima sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai, kad planuojama ūkinė veikla neatitinka aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, gaisrinės saugos ir civilinės saugos teisės aktų reikalavimų ir darys reikšmingą neigiamą poveikį aplinkai, įstatymuose įtvirtinti leidimai negali būti išduodami ir tokia veikla negali būti vykdoma.

Planuojamos ūkinės veiklos ir jos apylinkių apžvalginė schema.