00 for ""

Pranešimas apie UAB „Ignitis Renewables projektai 2“ planuojamo iki 56 vėjo elektrinių parko Guostagalio sen., Linkuvos sen., Pakruojo r. sav., Šiaulių apskr. ir  Vaškų sen., Joniškėlio apylinkių sen., Pasvalio apylinkių sen., Pasvalio r. sav., Panevėžio apskr. teritorijose statybos ir veiklos Poveikio aplinkai vertinimo pradžią

Paskelbta 2023-07-21 

Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius

UAB „Ignitis Renewables projektai 2“, Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, interneto svetainė  https://ignitisrenewables.com, tel. +370 601 33284, el. p. LTWF04@ignitis.lt.

Poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas

UAB „Sweco Lietuva”, Spaudos g. 6-1, LT-05132, Vilnius, interneto svetainė www.sweco.lt, tel.+370 5 262 2621, el. p. info@sweco.lt.

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas ir vieta

UAB „Ignitis Renewables projektai 2“ planuojamo iki 56 vėjo elektrinių (toliau – VE) parko Guostagalio sen., Linkuvos sen., Pakruojo r. sav., Šiaulių apskr. ir Vaškų sen., Joniškėlio apylinkių sen., Pasvalio apylinkių sen., Pasvalio r. sav., Panevėžio apskr. teritorijose statyba ir veikla.

Planuojamos ūkinės veiklos pobūdis

Privačios nuosavybės sklypuose planuojama pastatyti ir eksploatuoti iki 56 VE bei įrengti jų veiklai vykdyti būtiną infrastruktūrą (elektros transformatorių pastotę (toliau – TP), požeminius elektros energijos perdavimo kabelius, aptarnavimo aikšteles, privažiavimo kelius bei kt.). Planuojamų VE stiebo aukštis bus iki 180 m, bendras VE aukštis su pakelta mente – iki 280 m, garso lygis iki 106,9 dBA. Vienos VE galia – iki 8 MW.

Poveikio aplinkai vertinimo atlikimo teisinis pagrindas

Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo  (toliau – PAV įstatymas) 3 straipsnio 1 dalis, PAV įstatymo 1 priedo 3.10.2 p. „sausumoje, kai planuojama statyti 7 ar daugiau vėjo elektrinių ir atstumas nuo planuojamų statyti vėjo elektrinių iki pastatytų, statomų ar planuojamų statyti yra 5 km ar mažesnis (matuojant) tarp stiebų centrų) arba kai šie skaičiai ir atstumo dydžiai pasiekiami, įskaitant jau pastatytas, statomas ar planuojamas statyti vėjo elektrines“.

Numatomos nagrinėti alternatyvos

Bus nagrinėjamos keturios VE techninės bei, pagal poreikį, poveikį mažinančių priemonių sprendinių alternatyvos. Atsižvelgiant į tai, bus nagrinėjama projektinė situacija ir lyginama su esama situacija.

 Planuojamos ūkinės veiklos vietos (alternatyvių vietų) ypatumai

Apytikslės VE parko centro koordinatės (LKS’94): 506634, 6223147. TP koordinatės (LKS’94): 521096, 6209509. VE ir jų priklausiniai planuojami agrarinėse teritorijose, kaimiškose vietovėse. VE planuojamos Linkuvos sen. (Laiškonių k.), Guostagalio sen. (Ručinių k.,  Butniūnų k.,  Javydonių k., Degėsių k., Vainaronių k., Paplonės k., Rudžionių k., Devynergių k., Majelių k., Keliuotiškių k., Papušų k., Pagirių k., Linkavičių k., Šlapelių k., Guostagalio k., Palinkuvės k., Šikšnių k., Uniūnų k., Krupavičių k., Raudonpamūšio k., Gedžiūnų k.), Pakruojo r. sav., Šiaulių apskr. ir Vaškų sen. (Vienžindžių k., Medžvalakio k., Smilgelių k.), Pasvalio r. sav., Panevėžio apskr. Požeminiai elektros perdavimo kabeliai planuojami per Linkuvos sen. (Laiškonių k.), Guostagalio sen. ( Ručinių k.,  Butniūnų k.,  Javydonių k., Degėsių k., Vainaronių k., Paplonės k., Rudžionių k., Devynergių k., Majelių k., Antkalnių k., Keliuotiškių k., Papušų k., Pagirių k., Linkavičių k., Šlapelių k., Guostagalio k., Palinkuvės k., Šikšnių k., Uniūnų k., Krupavičių k., Raudonpamūšio k., Dvariūkų k., Gedžiūnų k.), Pakruojo r. sav., Šiaulių apskr., Vaškų sen. (Vienžindžių k., Medžvalakio k., Smilgelių k.), Joniškėlio apylinkių sen. (Švobiškio k., Nereikonių k., Sabonių k., Punkrelių k., Ruškelių k.), Pasvalio apylinkių sen. (Sindriūnų k., Migonių k., Ližų k., Palėvenės k., Dagiliškio k.), Pasvalio r. sav., Panevėžio apskr. TP vieta planuojama Pasvalio apylinkių sen. (Dagiliškio k.), Pasvalio r. sav. Planuojamoms VE  artimiausias gyvenamosios paskirties pastatas yra už 531 m. Tankiau urbanizuotos gyvenamosios teritorijos yra už 6095 m. (Joniškėlio miestas). Planuojami objektai nepatenka į kultūros paveldo vertybių, saugomas ir Europos ekologinio tinklo Natura 2000 teritorijas bei jų apsaugos zonas. Nuo planuojamų VE iki artimiausių registruotų kultūros vertybių: Senkapio – 169 m, Lietuvos žydų žudynių vietos ir kapo I – 407 m, Lietuvos partizanų kovos ir žūties vietos – 538 m, Degėsių kapinyno vad. Kapų kalnu – 567 m, Guostagalio akmens vad. Velnio krėslu – 631 m, Masčionių kapinyno – 857 m. Nuo planuojamų VE iki artimiausios BAST: Laumenio miško – 719 m, Grūžių apylinkių – 244 m, Mūšos slėnio žemiau Raudonpamūšio – 745 m. Nuo planuojamų VE iki artimiausios PAST: Gedžiūnų miško – 10,1 km. Nuo planuojamų VE iki kitų artimiausių saugomų teritorijų: Laumenio botaninio-zoologinio draustinio – 719 m, Mūšos slėnio botaninio draustinio – 1 184 m. Nuo artimiausios VE iki Latvijos sienos – 7,2 km. VE nėra planuojamos vertingiausiose kraštovaizdžio arealuose, nuo planuojamų VE iki artimiausių kraštovaizdžio panoramų apžvalgos taškų: Tričių piliakalnio – 1 390 m,  Velniakalnio – 3 255 m.

Poveikio aplinkai vertinimo subjektai, kurie dalyvauja poveikio aplinkai vertinimo procese, pagal kompetenciją teikia išvadas ir įstatymų nustatyta tvarka – visuomenei informaciją apie galimą planuojamos ūkinės veiklos poveikį aplinkai:

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos (Kalvarijų g. 153, Vilnius, tel. (8 5) 212 4098, el. p. info@nvsc.lt); Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos (Šnipiškių g. 3, Vilnius, tel. +370 5 273 42 56, el. p. centras@kpd.lt); Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos (Švitrigailos g. 18 Vilnius, tel. (8 707) 56 880, el. p. pagd@vpgt.lt); Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (Antakalnio g. 25, Vilnius, tel. (8 5) 272 3284, el. p. vstt@vstt.lt); Pakruojo r. savivaldybės administracija (Kęstučio g. 4, Pakruojis, (8 421) 69 090, el. p. savivaldybe@pakruojis.lt); Pasvalio r. savivaldybės administracija (Vytauto Didžiojo a. 1, Pasvalys, tel. 8 451 54 101, el. p. rastine@pasvalys.lt).

Poveikio aplinkai vertinimą atlieka ir sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai priima Aplinkos apsaugos agentūra (A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, tel. +370 682 92 653, el. paštas aaa@gamta.lt).

Visuomenė teikia pasiūlymus dėl pradėto poveikio aplinkai vertinimo (įskaitant galimybę užduoti klausimus ir gauti informaciją) Aplinkos apsaugos agentūrai ir turi teisę teikti pasiūlymus poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjui arba planuojamos ūkinės veiklos organizatoriui per 10 darbo dienų nuo pranešimo apie poveikio aplinkai vertinimo pradžią paskelbimo Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje dienos, terminą skaičiuojant nuo kitos dienos jį paskelbus.

Atlikus poveikio aplinkai vertinimą, Aplinkos apsaugos agentūra priima sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai. Jeigu Aplinkos apsaugos agentūra priima sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai, kad veikla atitinka aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, gaisrinės saugos ir civilinės saugos teisės aktų reikalavimus ir nedarys reikšmingo neigiamo poveikio aplinkai, ši planuojama ūkinė veikla gali būti vykdoma. Jeigu Agentūra priima sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai, kad planuojama ūkinė veikla neatitinka aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, gaisrinės saugos ir civilinės saugos teisės aktų reikalavimų ir darys reikšmingą neigiamą poveikį aplinkai, įstatymuose įtvirtinti leidimai negali būti išduodami ir tokia veikla negali būti vykdoma.

Planuojamos ūkinės veiklos ir jos apylinkių apžvalginė schema.