00 for ""

Pranešimas apie UAB „Plungės vėjo energija“ planuojamo 20 vėjo elektrinių parko Rimučių k., Šašaičių k., Smilgių k., Lieknių k., Žlibinų sen.,  Plungės r. sav., Telšių apskr. teritorijoje statybos ir veiklos poveikio aplinkai vertinimo pradžią

Paskelbta 2023-02-08

Planuojamos ūkinės veiklos (toliau – PŪV) organizatorius: : UAB „Plungės vėjo energija”, Laisvės pr. 10, LT-04215, Vilnius, tel. +370 625 06382, el. p. Agne.Kniezaite-Gofmane@ignitis.lt

Poveikio aplinkai vertinimo (toliau – PAV) dokumentų rengėjas: UAB „Sweco Lietuva”, Spaudos g. 6-1, LT- 05132, Vilnius. Tel.: +370 5 262 2621, el. p. info@sweco.lt; tinklalapis www.sweco.lt. Kontaktinis asmuo Renata Šimkienė, tel. +370 699 15667, el. p. renata.simkiene@sweco.lt.

PŪV pavadinimas: UAB „Plungės vėjo energija“ planuojamo iki 20 vėjo elektrinių (toliau – VE) parko Rimučių k., Šašaičių k., Smilgių k., Lieknių k., Žlibinų sen., Plungės r. sav., Telšių apskr. teritorijoje statyba ir veikla.

PŪV pobūdis: veiklos rūšis, mastas, planuojamos naudoti technologijos: PŪV sprendiniais privačios nuosavybės sklypuose planuojama pastatyti ir eksploatuoti iki 20 VE bei įrengti jų veiklai vykdyti būtiną infrastruktūrą (elektros transformatorių pastotę (toliau – TP), požeminius elektros energijos perdavimo kabelius, aptarnavimo aikšteles ir privažiavimo kelius bei kt.). Planuojamų VE stiebo aukštis bus iki 180 m, bendras VE aukštis su pakelta mente – iki 280 m, garso lygis iki 106,9 dBA. Vienos VE galia – iki 8 MW.

PŪV PAV atlikimo teisinis pagrindas pagal Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo (toliau – PAV įstatymas) 3 straipsnio 1 dalį: PAV įstatymo 1 priedo 3.10.2 p. „sausumoje, kai planuojama statyti 7 ar daugiau vėjo elektrinių ir atstumas nuo planuojamų statyti vėjo elektrinių iki pastatytų, statomų ar planuojamų statyti yra 5 km ar mažesnis (matuojant tarp stiebų centrų) arba kai šie skaičiai ir atstumo dydžiai pasiekiami, įskaitant jau pastatytas, statomas ar planuojamas statyti vėjo elektrines“.

Informacija apie numatomas nagrinėti pagrįstas alternatyvas (pvz., vietos, laiko, techninių ir technologinių sprendinių, poveikį aplinkai mažinančių priemonių): bus nagrinėjamos keturios VE techninės bei dvi TP vietos alternatyvos. Pagal poreikį, poveikį mažinančių priemonių sprendinių alternatyvos. Atsižvelgiant į tai, bus nagrinėjama projektinė situacija ir lyginama su esama situacija.

PŪV vietos ypatumai: VE vieta yra Rimučių k., Šašaičių k., Smilgių k., Lieknių k., Žlibinų sen., Plungės r. sav., Telšių apskr. teritorijoje. TP vieta (A alternatyva) yra Lekemės k., Stalgėnų sen., Plungės r. sav., Telšių apskr. teritorijoje, požeminiai elektros perdavimo kabeliai planuojami per Žlibinų sen., Babrungo sen. bei Stalgėnų sen. (Plungės r. sav.) ir Medingėnų sen. (Rietavo sav.) teritorijas. TP vieta (B alternatyva) yra Kepurėnų k., Žlibinų sen., Plungės r. sav., Telšių apskr. teritorijoje, požeminiai elektros perdavimo kabeliai planuojami per Žlibinų sen.  (Plungės r. sav.) teritoriją. VE Nr. 1-15 apytikslio centro koordinatės (LKS’94): 377501, 6191889, VE Nr. 16-20 apytikslio centro koordinatės (LKS’94): 380958, 6195816. TP žemės sklypo (A alternatyva) koordinatės (LKS’94): 366192, 6193440, TP žemės sklypo (B alternatyva) koordinatės (LKS’94): 372628, 6201280. Planuojamoms VE artimiausias gyvenamosios paskirties pastatas yra už 615 m. PŪV objektai nepatenka į kultūros paveldo vertybių, saugomas ir Europos ekologinio tinklo Natura 2000 teritorijas bei jų apsaugos zonas. Nuo planuojamų VE iki artimiausių registruotų kultūros vertybių: akmuo, vad. Dievo stalu – 0,8 km, Sodybos vieta – 1,8 km. Nuo planuojamų VE iki artimiausios BAST: Minijos aukštupys – 0,4 km. Nuo planuojamų VE iki kitos artimiausios saugomos teritorijos – Vilkaičių geomorfologinio draustinio – 1,8 km. Nuo artimiausios VE iki Latvijos sienos – 52 km.

PAV subjektai: Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie SAM Telšių departamentas; Kultūros paveldo departamento prie KM Telšių teritorinis skyrius; Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie VRM; Plungės r. savivaldybės administracija, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos.

Atsakingoji institucija, kuri priims sprendimą dėl PŪV poveikio aplinkai: Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – AAA), A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius. Tel. +370 706 62008, el. p. aaa@gamta.lt.

Informacija apie AAA priimamą sprendimą: 1) jeigu AAA priima sprendimą, kad veikla atitinka aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, gaisrinės saugos ir civilinės saugos teisės aktų reikalavimus, ši PŪV gali būti vykdoma; 2) jeigu AAA priima sprendimą, kad veikla neatitinka aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, gaisrinės saugos ir civilinės saugos teisės aktų reikalavimų, įstatymuose įtvirtinti leidimai negali būti išduodami ir veikla negali būti vykdoma.

Visuomenės informavimas ir dalyvavimas: Visuomenė apie PAV procesą informuojama ir jame dalyvauja PAV įstatyme, PŪV PAV tvarkos apraše numatyta tvarka. Suinteresuotoji visuomenė turi teisę pateikti pasiūlymus PŪV organizatoriui ar PAV dokumentų rengėjui  ir AAA (atsakingajai institucijai) anksčiau nurodytais kontaktais per 10 darbo dienų nuo dienos, kai gautą pranešimą apie PAV pradžią savo svetainėje paskelbia AAA (atsakinga institucija), terminą skaičiuojant nuo kitos dienos po paskelbimo.