00 for ""

Pranešimas apie augalinio aliejaus gamybos naujos technologijos įdiegimo UAB „Mestilla“ gamykloje, Klaipėdoje poveikio aplinkai vertinimo pradžią

Planuojamos ūkinės veiklos (toliau – PŪV) organizatorius: UAB „Mestilla“, Kretainio g. 5, LT-94103 Klaipėda. Tel. (+370) 46 416230, el. p. info@mestilla.lt, tinklalapis www.mestilla.lt. Kontaktinio asmens el. p.: d.petkevicius@linasagro.lt.

Poveikio aplinkai vertinimo (toliau – PAV) dokumentų rengėjas: UAB „Sweco Lietuva”, Spaudos g. 6-1, LT- 05132, Vilnius. Tel.: +370 5 262 2621, el. p. info@sweco.lt; tinklalapis www.sweco.lt. Kontaktinio asmens el. p.: renata.simkiene@sweco.lt.

PŪV pavadinimas: Augalinio aliejaus gamybos naujos technologijos įdiegimas UAB „Mestilla“ gamykloje, Klaipėdoje.

PŪV pobūdis: veiklos rūšis, mastas, planuojamos naudoti technologijos: PŪV sprendinius numatoma įgyvendinti esamos gamyklos teritorijoje Kretainio g. 5 ir gretimame sklype Pramonės g. 28, Klaipėdoje. Aliejaus gamyboje, vietoje esamos rapsų sėklų mechaninio spaudimo technologijos numatoma taikyti naują sėklų ekstrakcijos technologiją, tam PŪV teritorijoje pastatant naujus gamybinius ir pagalbinius statinius (ekstrakcijos, paruošimo pastatus, žaliavos priėmimo ir produkcijos pakrovimo postą, 2 žaliavos ir 3 rūpinių sandėliavimo talpas, kaminus ir kt.) ir įrenginius bei rekonstruojant esamus pastatus (panaikinant esamą rapsų sėklų spaudyklą).

PŪV PAV atlikimo teisinis pagrindas pagal Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo  (toliau – PAV įstatymas) 3 straipsnio 1 dalį: PAV įstatymo 2 priedo 14 p. „Į Planuojamos ūkinės veiklos, kurios poveikis aplinkai privalo būti vertinamas, rūšių sąrašą ar į Planuojamos ūkinės veiklos, kuriai turi būti atliekama atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo, rūšių sąrašą įrašytos planuojamos ūkinės veiklos bet koks keitimas ar išplėtimas, įskaitant esamų statinių rekonstravimą, gamybos proceso ir technologinės įrangos modernizavimą ar keitimą, gamybos būdo, produkcijos kiekio (masto) ar rūšies pakeitimą, naujų technologijų įdiegimą, kai planuojamos ūkinės veiklos keitimas ar išplėtimas gali daryti neigiamą poveikį aplinkai, išskyrus šio įstatymo 1 priedo 10 punkte nurodytus atvejus”. Vadovaudamasis PAV įstatymo II sk. 11 p. PŪV organizatorius nusprendė pradėti PAV be atrankos dėl PAV procedūras.

Informacija apie numatomas nagrinėti pagrįstas alternatyvas (pvz., vietos, laiko, techninių ir technologinių sprendinių, poveikį aplinkai mažinančių priemonių): Bus nagrinėjamos sprendinių techninės ir technologinės bei poveikį mažinančių priemonių sprendinių alternatyvos.

PŪV vietos ypatumai: PŪV vieta yra Klaipėdos m. sav. Klaipėdos laisvosios ekonominės zonos teritorijoje. PŪV vietai artimiausia gyvenamoji teritorija yra už 380 m. PŪV nepatenka ir nesiriboja su kultūros paveldo vertybių, saugomomis ir Europos ekologinio tinklo Natura 2000 teritorijomis bei jų apsaugos zonomis.

PAV subjektai: Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie SAM Klaipėdos departamentas; Kultūros paveldo departamento prie KM Klaipėdos skyrius; Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM Klaipėdos apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba; Klaipėdos m. savivaldybės administracija; Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie AM.

Atsakingoji institucija, kuri priims sprendimą dėl PŪV poveikio aplinkai: Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – AAA), A. Juozapavičiaus g. 9, LT- 09311, Vilnius. Tel. +370 706 62008, el. p. aaa@aaa.am.lt.

Informacija apie AAA priimamą sprendimą: 1) jeigu AAA priima sprendimą, kad veikla atitinka aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, gaisrinės saugos ir civilinės saugos teisės aktų reikalavimus, ši PŪV gali būti vykdoma; 2) jeigu AAA priima sprendimą, kad veikla neatitinka aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, gaisrinės saugos ir civilinės saugos teisės aktų reikalavimų, įstatymuose įtvirtinti leidimai negali būti išduodami ir veikla negali būti vykdoma.

Visuomenės informavimas ir dalyvavimas: Visuomenė apie PAV procesą informuojama ir jame dalyvauja PAV įstatyme, PŪV PAV tvarkos apraše numatyta tvarka. Suinteresuotoji visuomenė turi teisę pateikti pasiūlymus PŪV organizatoriui ar PAV dokumentų rengėjui  ir AAA (atsakingajai institucijai) anksčiau nurodytais kontaktais per 10 darbo dienų nuo dienos, kai gautą pranešimą apie PAV pradžią savo svetainėje paskelbia AAA (atsakinga institucija), terminą skaičiuojant nuo kitos dienos po paskelbimo.