00 for ""

Pranešimas apie UAB „Biržų vėjas“ planuojamo iki 75 vėjo jėgainių parko Biržų r. sav. Širvenos ir Vabalninko sen. teritorijose statybos ir veiklos poveikio aplinkai vertinimo pradžią

Planuojamos ūkinės veiklos (toliau – PŪV) organizatorius: UAB “Biržų vėjas”, J.Janonio a. 5, LT-41170 Biržai. Tel. (+370) 610 25533. Kontaktinio asmens el. p.: evaldas@rdg.lt.

Poveikio aplinkai vertinimo (toliau – PAV) dokumentų rengėjas: UAB „Sweco Lietuva”, Spaudos g. 6-1, LT- 05132, Vilnius. Tel.: +370 5 262 2621, el. p. info@sweco.lt; tinklalapis www.sweco.lt. Kontaktinio asmens el. p.: vytautas.belickas@sweco.lt.

PŪV pavadinimas: UAB „Biržų vėjas“ planuojamo iki 75 vėjo jėgainių (toliau – VJ) parko Biržų r. sav. Širvenos ir Vabalninko sen. teritorijoje statyba ir veikla.

PŪV pobūdis: veiklos rūšis, mastas, planuojamos naudoti technologijos: PŪV sprendiniais Biržų r. sav. Širvenos ir Vabalninko sen. teritorijose privačios nuosavybės sklypuose planuojama pastatyti ir eksploatuoti iki 75 VJ bei įrengti jų veiklai vykdyti būtiną infrastruktūrą (elektros transformatorių pastotę, požeminius elektros energijos perdavimo kabelius, aptarnavimo aikšteles ir privažiavimo kelius bei kt.). Planuojamų VJ stiebo aukštis bus iki 180 m, bendras VJ aukštis su pakelta mente – iki 270 m. Vienos VJ galia – iki 7,5 MW.

PŪV PAV atlikimo teisinis pagrindas pagal Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo  (toliau – PAV įstatymas) 3 straipsnio 1 dalį: PAV įstatymo 2 priedo 3.8 ir 3.8.1 p. vėjo elektrinių įrengimas, kai įrengiamos 3 vėjo elektrinės, kurių bent vienos aukštis 50 m (matuojant iki aukščiausio konstrukcijų taško) ar daugiau. Vadovaudamasis PAV įstatymo II sk. 11 p. PŪV organizatorius nusprendė atlikti PAV be atrankos dėl PAV procedūros.

Informacija apie numatomas nagrinėti pagrįstas alternatyvas (pvz., vietos, laiko, techninių ir technologinių sprendinių, poveikį aplinkai mažinančių priemonių): Bus nagrinėjamos sprendinių techninės ir technologinės bei poveikį mažinančių priemonių sprendinių alternatyvos.

PŪV vietos ypatumai: PŪV objektų vieta yra Biržų r. sav. Širvenos ir Vabalninko sen. teritorijose. Planuojamoms VJ artimiausios gyvenvietės yra už 1,2 km. PŪV objektai nepatenka ir nesiriboja su kultūros paveldo vertybių, saugomomis ir Europos ekologinio tinklo Natura 2000 teritorijomis bei jų apsaugos zonomis. Mažiausias atstumas nuo VJ iki Biržų regioninio parko ir Daudžgirių botaninio draustinio teritorijų – apie 4,3 km.

PAV subjektai: Biržų r. sav. administracija; Kultūros paveldo departamento prie KM Panevėžio-Utenos skyrius; Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie SAM Panevėžio departamentas; Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie VRM; Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie AM.

Atsakingoji institucija, kuri priims sprendimą dėl PŪV poveikio aplinkai: Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – AAA), A. Juozapavičiaus g. 9, LT- 09311, Vilnius. Tel. +370 706 62008, el. p. aaa@aaa.am.lt.

Informacija apie AAA priimamą sprendimą: 1) jeigu AAA priima sprendimą, kad veikla atitinka aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, gaisrinės saugos ir civilinės saugos teisės aktų reikalavimus, ši PŪV gali būti vykdoma; 2) jeigu AAA priima sprendimą, kad veikla neatitinka aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, gaisrinės saugos ir civilinės saugos teisės aktų reikalavimų, įstatymuose įtvirtinti leidimai negali būti išduodami ir veikla negali būti vykdoma.

Visuomenės informavimas ir dalyvavimas: Visuomenė apie PAV procesą informuojama ir jame dalyvauja PAV įstatyme, PŪV PAV tvarkos apraše numatyta tvarka. Suinteresuotoji visuomenė turi teisę pateikti pasiūlymus PŪV organizatoriui ar PAV dokumentų rengėjui  ir AAA (atsakingajai institucijai) anksčiau nurodytais kontaktais per 10 darbo dienų nuo dienos, kai gautą pranešimą apie PAV pradžią savo svetainėje paskelbia AAA (atsakinga institucija), terminą skaičiuojant nuo kitos dienos po paskelbimo.