00 for ""

Pranešimas apie UAB „Sunly Land“ planuojamo iki 18 vėjo elektrinių parko Radviliškio r. sav., Sidabravo sen. teritorijoje statybos ir veiklos poveikio aplinkai vertinimo pradžią

Paskelbta 2022-11-14

Planuojamos ūkinės veiklos (toliau – PŪV) organizatorius: : UAB „Sunly Land“, Vilniaus g. 28-1, LT-01402, Vilnius, tel. (+370) 656 35528, el. p.: justina.buceviciene@sunly.lt .

Poveikio aplinkai vertinimo (toliau – PAV) dokumentų rengėjas: UAB „Sweco Lietuva”, Spaudos g. 6-1, LT- 05132, Vilnius. Tel.: +370 5 262 2621, el. p. info@sweco.lt; tinklalapis www.sweco.lt.

PŪV pavadinimas: UAB „Sunly Land“ planuojamo iki 18 vėjo elektrinių (toliau – VE) parko Radviliškio r. sav., Sidabravo sen. teritorijoje statyba ir veikla.

PŪV pobūdis: veiklos rūšis, mastas, planuojamos naudoti technologijos: PŪV sprendiniais Radviliškio r. sav., Sidabravo sen. teritorijoje privačios nuosavybės sklypuose planuojama pastatyti ir eksploatuoti iki 18 VE bei įrengti jų veiklai vykdyti būtiną infrastruktūrą (elektros transformatorių pastotę, požeminius elektros energijos perdavimo kabelius, aptarnavimo aikšteles ir privažiavimo kelius bei kt.). Planuojamų VE stiebo aukštis bus iki 168 m, bendras VE aukštis su pakelta mente – iki 265 m. Vienos VE galingumas – iki 7,5 MW.

PŪV PAV atlikimo teisinis pagrindas pagal Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo  (toliau – PAV įstatymas) 3 straipsnio 1 dalį: PAV įstatymo 2 priedo 3.8 ir 3.8.1 p. vėjo elektrinių įrengimas, kai įrengiamos 3 vėjo elektrinės, kurių bent vienos aukštis 50 m (matuojant iki aukščiausio konstrukcijų taško) ar daugiau. Vadovaudamasis PAV įstatymo II sk. 11 p. PŪV organizatorius nusprendė atlikti PAV be atrankos dėl PAV procedūros.

Informacija apie numatomas nagrinėti pagrįstas alternatyvas (pvz., vietos, laiko, techninių ir technologinių sprendinių, poveikį aplinkai mažinančių priemonių): bus nagrinėjamos sprendinių techninės ir technologinės bei, esant poreikiui, poveikį mažinančių priemonių sprendinių alternatyvos. Atsižvelgiant į tai, bus nagrinėjama projektinė situacija ir lyginama su esama situacija.

PŪV vietos ypatumai: PŪV objektų vieta yra Radviliškio r. sav., Sidabravo sen. teritorijoje. Planuojamoms VE  artimiausias gyvenamosios paskirties pastatas yra už 630 m. PŪV objektai nepatenka ir nesiriboja su kultūros paveldo vertybių, saugomomis ir Europos ekologinio tinklo Natura 2000 teritorijomis bei jų apsaugos zonomis. Nuo planuojamų VE iki artimiausių registruotų kultūros vertybių: Birželių dvaro sodybos – 920 m, Vabalių akmens – 1030 m. Nuo planuojamų VE iki artimiausios BAST: Naudvario miško – 4,7 km. Nuo planuojamų VE iki artimiausios PAST: 10 km spindulyje nenustatyta. Nuo planuojamų VE iki artimiausios saugomos teritorijos: Prievačkos miško beržo genetinio draustinio – 3,7 km. Nuo artimiausios VE atstumas iki Latvijos sienos 60 km. PAV proceso metu VE vietos koordinatės gali nežymiai kisti VE sklypo ribose.

PAV subjektai: Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie SAM Šiaulių departamentas; Kultūros paveldo departamento prie KM Šiaulių teritorinis skyrius; Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie VRM; Radviliškio r. savivaldybės administracija.

Atsakingoji institucija, kuri priims sprendimą dėl PŪV poveikio aplinkai: Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – AAA), A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius. Tel. +370 706 62008, el. p. aaa@gamta.lt.

Informacija apie AAA priimamą sprendimą: 1) jeigu AAA priima sprendimą, kad veikla atitinka aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, gaisrinės saugos ir civilinės saugos teisės aktų reikalavimus, ši PŪV gali būti vykdoma; 2) jeigu AAA priima sprendimą, kad veikla neatitinka aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, gaisrinės saugos ir civilinės saugos teisės aktų reikalavimų, įstatymuose įtvirtinti leidimai negali būti išduodami ir veikla negali būti vykdoma.

Visuomenės informavimas ir dalyvavimas: Visuomenė apie PAV procesą informuojama ir jame dalyvauja PAV įstatyme, PŪV PAV tvarkos apraše numatyta tvarka. Suinteresuotoji visuomenė turi teisę pateikti pasiūlymus PŪV organizatoriui ar PAV dokumentų rengėjui  ir AAA (atsakingajai institucijai) anksčiau nurodytais kontaktais per 10 darbo dienų nuo dienos, kai gautą pranešimą apie PAV pradžią savo svetainėje paskelbia AAA (atsakinga institucija), terminą skaičiuojant nuo kitos dienos po paskelbimo.