00 for ""

Pranešimas apie UAB „Sunly Land“ planuojamo iki 19 vėjo elektrinių parko Šakių r. sav., Lukšių ir Griškabūdžio sen. teritorijose statybos ir veiklos poveikio aplinkai vertinimo pradžią

Paskelbta 2022-11-15

Planuojamos ūkinės veiklos (toliau – PŪV) organizatorius: UAB „Sunly Land“, Vilniaus g. 28-1, LT-01402, Vilnius, tel. (+370) 656 35528, el. p. justina.buceviciene@sunly.lt.

Poveikio aplinkai vertinimo (toliau – PAV) dokumentų rengėjas: UAB „Sweco Lietuva”, Spaudos g. 6-1, LT- 05132, Vilnius. Tel.: +370 5 262 2621, el. p. info@sweco.lt, tinklalapis www.sweco.lt.

PŪV pavadinimas: UAB „Sunly Land“ planuojamo iki 19 vėjo elektrinių (toliau – VE) parko Šakių r. sav., Lukšių ir Griškabūdžio sen. teritorijose statyba ir veikla.

PŪV pobūdis: veiklos rūšis, mastas, planuojamos naudoti technologijos: PŪV sprendiniais Šakių r. sav., Lukšių ir Griškabūdžio sen. teritorijose privačios nuosavybės sklypuose planuojama pastatyti ir eksploatuoti iki 19 VE bei įrengti jų veiklai vykdyti būtiną infrastruktūrą (elektros transformatorių pastotę, požeminius elektros energijos perdavimo kabelius, aptarnavimo aikšteles ir privažiavimo kelius bei kt.). Planuojamų VE stiebo aukštis bus iki 168 m, bendras VE aukštis su pakelta mente – iki 265 m. Vienos VE galingumas – iki 7,5 MW.

PŪV PAV atlikimo teisinis pagrindas pagal Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo  (toliau – PAV įstatymas) 3 straipsnio 1 dalį: PAV įstatymo 2 priedo 3.8 ir 3.8.1 p. vėjo elektrinių įrengimas, kai įrengiamos 3 vėjo elektrinės, kurių bent vienos aukštis 50 m (matuojant iki aukščiausio konstrukcijų taško) ar daugiau. Vadovaudamasis PAV įstatymo II sk. 11 p. PŪV organizatorius nusprendė atlikti PAV be atrankos dėl PAV procedūros.

Informacija apie numatomas nagrinėti pagrįstas alternatyvas (pvz., vietos, laiko, techninių ir technologinių sprendinių, poveikį aplinkai mažinančių priemonių): bus nagrinėjamos sprendinių techninės ir technologinės bei, esant poreikiui, poveikį mažinančių priemonių sprendinių alternatyvos. Atsižvelgiant į tai, bus nagrinėjama projektinė situacija ir lyginama su esama situacija.

PŪV vietos ypatumai: PŪV objektų vieta yra Šakių r. sav., Lukšių ir Griškabūdžio sen. teritorijose. Planuojamoms VE artimiausias gyvenamosios paskirties pastatas yra už 560 m. PŪV objektai nepatenka į kultūros paveldo vertybių, saugomas ir Europos ekologinio tinklo Natura 2000 teritorijas bei jų apsaugos zonas. Nuo planuojamų VE iki artimiausių registruotų kultūros vertybių: Zyplių dvaro sodybos – 1070 m, Lietuvos laisvės armijos bataliono vado, kapitono Jurgio Vaičio-Viesulo, Lokio kapo – 1250 m. Nuo planuojamų VE iki artimiausios BAST: Kazlų Rūdos miško IV – 5,9 km. Nuo planuojamų VE iki artimiausios PAST: Novaraisčio ornitologinio draustinio – 10,7 km. Nuo planuojamų VE iki artimiausios saugomos teritorijos: Nykos kraštovaizdžio draustinio – 8,5 km. Nuo artimiausios VE atstumas iki Kaliningrado srities (Rusijos federacijos) 16,6 km. PAV proceso metu VE vietos koordinatės gali nežymiai kisti VE sklypo ribose.

PAV subjektai: Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie SAM Marijampolės departamentas; Kultūros paveldo departamento prie KM Alytaus-Marijampolės teritorinis skyrius; Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie VRM; Šakių r. savivaldybės administracija.

Atsakingoji institucija, kuri priims sprendimą dėl PŪV poveikio aplinkai: Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – AAA), A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius. Tel. +370 706 62008, el. p. aaa@gamta.lt.

Informacija apie AAA priimamą sprendimą: 1) jeigu AAA priima sprendimą, kad veikla atitinka aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, gaisrinės saugos ir civilinės saugos teisės aktų reikalavimus, ši PŪV gali būti vykdoma; 2) jeigu AAA priima sprendimą, kad veikla neatitinka aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, gaisrinės saugos ir civilinės saugos teisės aktų reikalavimų, įstatymuose įtvirtinti leidimai negali būti išduodami ir veikla negali būti vykdoma.

Visuomenės informavimas ir dalyvavimas: Visuomenė apie PAV procesą informuojama ir jame dalyvauja PAV įstatyme, PŪV PAV tvarkos apraše numatyta tvarka. Suinteresuotoji visuomenė turi teisę pateikti pasiūlymus PŪV organizatoriui ar PAV dokumentų rengėjui ir AAA (atsakingajai institucijai) anksčiau nurodytais kontaktais per 10 darbo dienų nuo dienos, kai gautą pranešimą apie PAV pradžią savo svetainėje paskelbia AAA (atsakinga institucija), terminą skaičiuojant nuo kitos dienos po paskelbimo.