00 for ""

Pranešimas apie UAB „Žalia žemė“ planuojamo iki 117 vėjo elektrinių parko Alionių sen., Širvintų sen. ir Zibalų sen. Širvintų r. sav. Vilniaus apskr. teritorijoje statybos ir veiklos poveikio aplinkai vertinimo pradžią

Paskelbta 2023-03-13

Planuojamos ūkinės veiklos (toliau – PŪV) organizatorius: UAB „Žalia žemė”, Labdarių g. 6A-16, LT-01120, Vilnius, tel. +370 5 2079563, el. p. darius@zaliazeme.lt.

Poveikio aplinkai vertinimo (toliau – PAV) dokumentų rengėjas: UAB „Sweco Lietuva”, Spaudos g. 6-1, LT- 05132, Vilnius. Tel.: +370 5 262 2621, el. p. info@sweco.lt; tinklalapis www.sweco.lt. Kontaktinis asmuo Vytautas Belickas, tel. +370 699 83628, el. p. vytautas.belickas@sweco.lt.

PŪV pavadinimas: UAB „Žalia žemė“ planuojamo iki 117 vėjo elektrinių (toliau – VE) parko Alionių sen., Širvintų sen., Zibalų sen. Širvintų r. sav. Vilniaus apskr. teritorijoje statyba ir veikla.

PŪV pobūdis: veiklos rūšis, mastas, planuojamos naudoti technologijos: PŪV sprendiniais privačios nuosavybės sklypuose planuojama pastatyti ir eksploatuoti iki 117 VE bei įrengti jų veiklai vykdyti būtiną infrastruktūrą (elektros transformatorių pastotę (toliau – TP), požeminius elektros energijos perdavimo kabelius, aptarnavimo aikšteles ir privažiavimo kelius bei kt.). Planuojamų VE stiebo aukštis bus iki 180 m, bendras VE aukštis su pakelta mente – iki 280 m, skleidžiamo garso lygis iki 107 dBA. Vienos VE galia – iki 8 MW.

PŪV PAV atlikimo teisinis pagrindas pagal Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo (toliau – PAV įstatymas) 3 straipsnio 1 dalį: PAV įstatymo 1 priedo 3.10.2 p. „sausumoje, kai planuojama statyti 7 ar daugiau vėjo elektrinių ir atstumas nuo planuojamų statyti vėjo elektrinių iki pastatytų, statomų ar planuojamų statyti yra 5 km ar mažesnis (matuojant tarp stiebų centrų) arba kai šie skaičiai ir atstumo dydžiai pasiekiami, įskaitant jau pastatytas, statomas ar planuojamas statyti vėjo elektrines“.

Informacija apie numatomas nagrinėti pagrįstas alternatyvas (pvz., vietos, laiko, techninių ir technologinių sprendinių, poveikį aplinkai mažinančių priemonių): PŪV objektų vietos, laiko bei techninės alternatyvos nesvarstomos, atsižvelgiant į vertinimo rezultatus bus nagrinėjami alternatyvūs poveikį aplinkai mažinančių priemonių sprendiniai. PŪV poveikis aplinkai bus lyginamas su esama situacija.

PŪV vietos ypatumai: VE vietos planuojamos Alionių sen., Širvintų sen. ir Zibalų sen. Širvintų r. sav., o TP – Bekešių k., Giedraičių sen. Molėtų r. sav. Vilniaus apskr. teritorijose. Planuojamoms VE artimiausias gyvenamosios paskirties pastatas yra už 250 m, Alionių mstl. – 540 m , Zibalų mstl. – 410 m, Širvintos – 815 m. PŪV objektai nepatenka į kultūros paveldo vertybių, saugomas ir Europos ekologinio tinklo Natura 2000 teritorijas bei jų apsaugos zonas (toliau – AZ). Nuo planuojamų VE iki artimiausių registruotų kultūros vertybių yra: Levaniškio II dvaro sodybos – 290 m, Šešuolėlių II dvaro sodybos fragmentų – 3600 m, Rubikonių pilkapyno vad. Švedų kapais – 310 m iki AZ, Kiemelių kapinyno – 590 m. Nuo planuojamų VE iki artimiausios Natura 2000 teritorijos: Šešuolėlių girios – 100 m, iki kitų artimiausių saugomų teritorijų: Šešuolėlių telmologinio draustinio – 125 m. Iki artimiausios užsienio valstybės sienos: Baltarusijos – 42 km.

PAV subjektai: Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos Vilniaus departamentas; Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos Vilniaus teritorinis skyrius; Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos; Širvintų r. savivaldybės administracija; Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos.

Atsakingoji institucija, kuri priims sprendimą dėl PŪV poveikio aplinkai: Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – AAA), A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius. Tel. +370 706 62008, el. p. aaa@gamta.lt.

Informacija apie AAA priimamą sprendimą: 1) jeigu AAA priima sprendimą, kad veikla atitinka aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, gaisrinės saugos ir civilinės saugos teisės aktų reikalavimus, ši PŪV gali būti vykdoma; 2) jeigu AAA priima sprendimą, kad veikla neatitinka aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, gaisrinės saugos ir civilinės saugos teisės aktų reikalavimų, įstatymuose įtvirtinti leidimai negali būti išduodami ir veikla negali būti vykdoma.

Visuomenės informavimas ir dalyvavimas: Visuomenė apie PAV procesą informuojama ir jame dalyvauja PAV įstatyme, PŪV PAV tvarkos apraše numatyta tvarka. Suinteresuotoji visuomenė turi teisę pateikti pasiūlymus PŪV organizatoriui ar PAV dokumentų rengėjui ir AAA (atsakingajai institucijai) anksčiau nurodytais kontaktais per 10 darbo dienų nuo dienos, kai gautą pranešimą apie PAV pradžią savo svetainėje paskelbia AAA (atsakinga institucija), terminą skaičiuojant nuo kitos dienos po paskelbimo.

Planuojamų vėjo elektrinių išdėstymo preliminari schema