00 for ""

Pranešimas apie AB „Roquette Amilina“ gamyklos J. Janonio g. 12 Panevėžyje veiklos pajėgumų didinimo poveikio aplinkai vertinimo pradžią

Paskelbta 2021-05-06

Planuojamos ūkinės veiklos (toliau – PŪV) organizatorius: AB „Roquette Amilina“; J. Janonio g. 12, LT- 35101, Panevėžys. Tel.: (+370) 45 461 133, El. p.:amilina@roquette.com; Tinklalapis: www.roquetteamilina.com. Kontaktinio asmens el. p.: rimante.svideniene@roquette.com.

Poveikio aplinkai vertinimo (toliau – PAV) dokumentų rengėjas: UAB „Sweco Lietuva”, Spaudos g. 6-1, LT- 05132, Vilnius. Tel.: +370 5 262 2621, el. p.: info@sweco.lt; Tinklalapis: www.sweco.lt. Kontaktinio asmens el. p.: justinas.musteikis@sweco.lt

PŪV pavadinimas:AB „Roquette Amilina“ gamyklos J. Janonio g.12 Panevėžyje veiklos pajėgumų didinimas.

PŪV pobūdis: veiklos rūšis, mastas, planuojamos naudoti technologijos: PŪV sprendiniais, taikant modernias esamų technologijų bei esamos įrangos išnaudojimo galimybes, numatoma padidinti gamyklos gamybos apimtis: grūdų valymo ir malimo – iki 1920 t/parą, miltų gamybos ir perdirbimo – iki 1600 t/parą, natyvinio krakmolo gamybą – iki 625 t/parą, granuliuotų pašarų gamybą – iki 520 t/parą, katijonizuotų krakmolų gamybą – iki 400 t/parą, gliukozės sirupų gamybą – iki 420 t/parą, kviečių glitimo – iki 175 t/parą, kviečių gemalų – iki 9,5 t/parą.

PŪV PAV atlikimo teisinis pagrindas pagal Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo (toliau – PAV įstatymas) 3 straipsnio 1 dalį: Šiuo metu dalis įmonėje vykdomų veiklų patenka į PAV įstatymo 2 priedo 7.5 p. „konditerijos gaminių ar sirupų gamyba (kai gamybos pajėgumas – 5 ar daugiau tonų per parą) ir 7.8 p. „krakmolo gamyba (kai gamybos pajėgumas – 5 ar daugiau tonų per parą)“. Paminėtų veiklų pajėgumų didinimas patenka į minėto priedo 14 p. nurodytą veiklą „Į Planuojamos ūkinės veiklos, kurios poveikis aplinkai privalo būti vertinamas, rūšių sąrašą ar į Planuojamos ūkinės veiklos, kuriai turi būti atliekama atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo, rūšių sąrašą įrašytos planuojamos ūkinės veiklos bet koks keitimas ar išplėtimas, įskaitant esamų statinių rekonstravimą, gamybos proceso ir technologinės įrangos modernizavimą ar keitimą, gamybos būdo, produkcijos kiekio (masto) ar rūšies pakeitimą, naujų technologijų įdiegimą, kai planuojamos ūkinės veiklos keitimas ar išplėtimas gali daryti neigiamą poveikį aplinkai, išskyrus šio įstatymo 1 priedo 10 punkte nurodytus atvejus“, kurią planuojant reikia atlikti atranką dėl PAV. PŪV organizatorius vadovaudamasis PAV įstatymo II sk. 7 str. 11 p. nusprendė pradėti PAV be atrankos dėl PAV procedūros.

Informacija apie numatomas nagrinėti pagrįstas alternatyvas (pvz., vietos, laiko, techninių ir technologinių sprendinių, poveikį aplinkai mažinančių priemonių): Bus nagrinėjamos PŪV sprendinių techninės ir technologinės bei poveikį mažinančių priemonių sprendinių alternatyvos.

PŪV vietos ypatumai: PŪV vieta yra J. Janonio g.12 Panevėžio mieste Panevėžio m. sav. teritorijoje. PŪV planuojama AB „Roquette Amilina“ esamos gamyklos teritorijoje.

PAV subjektai: Panevėžio m. savivaldybės administracija, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie SAM Panevėžio departamentas; Kultūros paveldo departamento Panevėžio-Utenos teritorinis skyrius; Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento Panevėžio priešgaisrinė gelbėjimo valdyba.

Atsakingoji institucija, kuri priims sprendimą dėl PŪV poveikio aplinkai: Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – AAA), A. Juozapavičiaus g. 9, LT- 09311, Vilnius. Tel.: +370 706 62008, el. p.: aaa@aaa.am.lt.

Informacija apie AAA priimamą sprendimą: 1) jeigu AAA priima sprendimą, kad veikla atitinka aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, gaisrinės saugos ir civilinės saugos teisės aktų reikalavimus, ši PŪV gali būti vykdoma; 2) jeigu AAA priima sprendimą, kad veikla neatitinka aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, gaisrinės saugos ir civilinės saugos teisės aktų reikalavimų, įstatymuose įtvirtinti leidimai negali būti išduodami ir veikla negali būti vykdoma.

Visuomenės informavimas ir dalyvavimas: Visuomenė apie PAV procesą informuojama ir jame dalyvauja PAV įstatyme, PŪV PAV tvarkos apraše bei Visuomenės informavimo ir dalyvavimo PŪV PAV procese tvarkos apraše numatyta tvarka. Pasiūlymus dėl PŪV ir PAV galima teikti PŪV organizatoriui ar PAV dokumentų rengėjui aukščiau nurodytais kontaktais per 10 darbo dienų nuo Pranešimo apie PAV pradžią paskelbimo dienos, terminą skaičiuojant nuo kitos dienos po paskelbimo.