00 for ""

Vadybos sistema

„Sweco“ veiklą organizuojame taip, kad būtų kokybiškai įgyvendinami klientų projektai, daromas kuo mažesnis neigiamas poveikis aplinkai ir būtų užtikrinami darbuotojų saugumas bei sveikata.

Mes esame decentralizuota organizacija, kurios pagrindą sudaro konsultantų grupės. Jos organizuojamos tiesioginiu būdu, nenaudojant matricos elementų, todėl užtikrinamas aiškus atskaitingumas, kiekvienai grupei prisiimant visą atsakomybę už savo veiklą. Taikant šią organizacinę struktūrą, atsakomybė už daugybę sprendimų tenka organizacijos nariams. Visi „Sweco“ darbuotojai ir verslo partneriai privalo laikytis įmonės kokybės, aplinkos apsaugos ir darbuotojų saugos bei sveikatos politikos, siekiant užtikrinti, kad dirbant vienas su kitu, su klientais, verslo partneriais, tiekėjais, konkurentais, valdžios institucijomis ir apskritai visose situacijose, kuriose atstovaujama „Sweco“, būtų taikomi aukšti kokybės, aplinkos apsaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos standartai.

Kuo mes vadovaujamės veikloje

Veiklos modelis

Veiklos modelis

„Sweco“ grupės strategijoje apibrėžiame, ką, kur ir kaip darome. Joje numatytas „Sweco“ veiklos modelis yra standartas, pagal kurį bendrovė siekia vykdyti savo veiklą. Modelis grindžiamas keturiomis kertinėmis sritimis: orientavimusi į klientus, geriausiais darbuotojais, vidaus veiklos efektyvumu ir decentralizuotu organizavimu. Tai darbo metodas, grindžiamas paprastumo kultūra, kurioje įgaliotos grupės bando patenkinti mūsų klientų ir darbuotojų poreikius.

Etikos kodeksas

Etikos kodeksas

„Sweco“ etikos kodeksas nusako mūsų požiūrį į visuomenę ir tai, kaip turėtume elgtis vieni kitų atžvilgiu, su klientais, verslo partneriais, tiekėjais, konkurentais ir valdžios institucijomis. Įmonės kokybės, aplinkos apsaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos politikoje bei Etikos kodekse nustatomos gairės, kaip „Sweco“ turėtų užtikrinti kokybę, aplinkos apsaugą, darbuotojų saugą ir sveikatą. Šiuose dokumentuose nustatyta „Sweco“ ir „Sweco“ paslaugas teikiančių asmenų atsakomybė.

Konsultacijos įvairiais kliento poreikiais

Kokybės standartai

„Sweco“ laikosi įstatymų, reglamentų ir kitų reikalavimų, taikomų „Sweco“ veiklos šalyse. Visos pagrindinės veiklos šalys yra sertifikuotos kokybės, aplinkos apsaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos srityse pagal ISO 9001, ISO 14001 ir ISO 45001. Kiekvienais metais atliekamas auditas, skirtas įvertinti, kaip mes laikomės standartų; taip pat vyksta nuolatinė priežiūra grupės viduje.

Skaidrumas ir atsakomybė yra būtina „Sweco” kaip decentralizuotos ir itin sparčiai išaugusios kompanijos sėkmės sąlyga

Su „Sweco” yra paprasta plėtoti verslą. Mūsų kompanijoje nėra vienos nedidelės vadovų grupės, palaikančios ryšius su klientais. Bet kuris iš mūsų 21 000 darbuotojų gali bendrauti tiesiogiai su klientais kasdieniuose susitikimuose, todėl jiems tenka didelė atsakomybė projektuose, kuriuose jie dirba.

Tai suteikia didelį lankstumą, bet kartu kelia aukštus reikalavimus mūsų darbo procesams.

Atsakingo verslo praktikos procesai

Reikalaujama, kad visi „Sweco” procesai atitiktų galiojančius teisės aktus ir taisykles, taip pat „Sweco” vidinę politiką ir gaires. Visi darbuotojai yra susipažinę ir laikosi šios politikos ir gairių. Verslo etika sustiprina „Sweco“ vidinius procesus. Vadovybės susirinkimų darbotvarkėse numatyti privalomi klausimai apie verslo etiką, o įmonės socialinės atsakomybės rizikos yra kiekvieną ketvirtį pristatomos kompanijos direktorių valdybai.

Verslo etika yra kelrodis kasdieniame mūsų konsultantų darbe: ji apibrėžia, kaip mes plėtojame verslą, kaip mes elgiamės vieni su kitais, kaip mes valdome organizacijos išteklius ir kaip mes veikiame išorės aplinkoje. Gerai koordinuotas verslo etikos gairių įsisavinimas yra labai svarbus „Sweco” vykdant projektus. Visi kompanijos darbuotojai privalo išklausyti verslo etikos mokymus.

Susipažinkite su svarbiausiais „Sweco“ veiklos etiką reglamentuojančiais dokumentais specialiai verslo partneriams sukurtoje skiltyje „Partneriams “.

Pranešėjų apsauga

UAB „Sweco Lietuva“ vidiniu teikimo kanalu gautos informacijos apie pažeidimus nagrinėjimo ir tyrimo tvarkos aprašo tikslas – nustatyti informacijos apie UAB „Sweco Lietuva“ galimai rengiamus, daromus ar padarytus pažeidimus teikimo, gavimo (priėmimo) bendrovėje veikiančiu vidiniu teikimo kanalu, jos nagrinėjimo ir sprendimų priėmimo tvarką.

Siekiant veiksmingai įgyvendinti Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo nuostatas ir užtikrinti sklandžią „Sweco“ etikos linijos, kaip vidinio informacijos apie pažeidimų, susijusių su „Sweco“ etikos kodeksu ir Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymu, teikimo kanalo, veiklą, UAB „Sweco Lietuva“ galioja bendrovės prezidento patvirtintas UAB „Sweco Lietuva“ vidiniu teikimo kanalu gautos informacijos apie pažeidimus nagrinėjimo ir tyrimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas), kurį galima rasti čia. Aprašas nustato informacijos apie UAB „Sweco Lietuva“ galimai rengiamus, daromus ar padarytus pažeidimus teikimo, gavimo (priėmimo) UAB „Sweco Lietuva“ veikiančiu vidiniu teikimo kanalu nagrinėjimo ir sprendimų priėmimo tvarką.

Informaciją apie pažeidimus UAB „Sweco Lietuva“ gali pateikti: UAB „Sweco Lietuva“ darbuotojai ir išoriniai suinteresuoti fiziniai asmenys, susiję su UAB „Sweco Lietuva“ turimais ar turėtais tarnybos, darbo ar sutartiniais (konsultavimo, rangos, subrangos, stažuotės, praktikos, savanoriškos veiklos ir pan.) santykiais įdarbinimo ar kitų ikisutartinių santykių metu, taip pat informaciją apie pažeidimą pateikiantis savarankiškai dirbančio asmens statusą turintis asmuo, akcininkas ar asmuo, priklausantis UAB „Sweco Lietuva“ administraciniam, valdymo ar priežiūros organui (įskaitant vykdomųjų galių neturinčius narius, taip pat savanorius ir apmokamus ar neapmokamus stažuotojus), arba bet kuris fizinis asmuo, dirbantis prižiūrint ir vadovaujant rangovams, subrangovams ir (ar) tiekėjams.

Informaciją apie pažeidimą galima teikti Apraše nurodytais būdais.

UAB „Sweco Lietuva“ kompetentingo subjekto funkcijas vykdo kokybės vadovė Aušra Verikienė, el. paštas: ausra.verikienė@sweco.lt, Tel. +370 617 84880.

Asmeniui, pateikusiam informaciją apie pažeidimą, užtikrinamas konfidencialumas.

Susipažinti su asmens duomenų, gaunamų „Sweco“ etikos linija, tvarkymu galite čia.