00 for ""

Duomenų privatumas

Šiame privatumo pranešime paaiškiname, kokius asmens duomenis renkame ir naudojame, kokiais tikslais ir kam jie gali būti atskleisti mūsų verslo santykių metu. Šiame privatumo pranešime taip pat pateikiame informaciją apie jūsų teises, susijusias su asmens duomenų tvarkymu.

Privatumo pranešimas gali būti koreguojamas pagal poreikį. Naujausia jo versija visada yra skelbiama mūsų interneto svetainėje, o apie svarbiausius pakeitimus informuosime atskira žinute savo interneto svetainėje.

Kieno asmens duomenis renkame?

Jūsų asmens duomenis renkame todėl, kad esate mūsų klientas arba mus sieja kiti verslo ryšiai..

Kaip renkame jūsų asmens duomenis?

Jūsų asmens duomenis gali būti renkami:

 • tiesiai iš jūsų, pvz., sudarote su mumis sutartį kaip klientas arba subtiekėjas, lankotės mūsų svetainėje, registruojatės į mūsų organizuojamą renginį, kreipiatės dėl darbo;
 • iš kitų šaltinių, pvz., verslo partnerių;
 • per slapukus;
 • iš viešai prieinamų šaltinių.
Kokiu pagrindu renkame jūsų asmens duomenis?

Teisinis pagrindas, kuriuo remdamiesi tvarkome jūsų asmens duomenis, yra:

 • sutarties vykdymas, pvz., paslaugų teikimas jums kaip mūsų klientui;
 • teisinių ir kitų privalomų teisės aktų reikalavimų vykdymas, pvz., mokesčių mokėjimas;
 • sutikimas, pvz., registracija į vieną iš mūsų organizuojamų renginių;
 • teisėtas „Sweco“ interesas, pvz., galimybė vykdyti savo veiklą; ši nuostata taikoma tik tuo atveju, jei „Sweco“ interesas turi aiškią persvarą prieš jūsų teisę į privatumą.
Kodėl renkame jūsų asmens duomenis?

Jūsų asmens duomenis renkame dėl šių priežasčių:

 • siekdami suteikti paslaugas;
 • vykdydami rinkodaros arba verslo plėtros veiklas, pvz. kvietimai į mūsų renginius;
 • rinkdami statistikos duomenis apie mūsų svetainės naudojimą ir (arba) siekdami analizuoti ir tobulinti mūsų svetainę;
 • vykdydami atrankas;
 • vykdydami teisinius ir kitus privalomus reikalavimus.
Kokius asmens duomenis tvarkome?

Asmens duomenys, kuriuos tvarkome, gali būti:

 • pagrindinė informacija apie jus, t.y. vardas ir pavardė (įskaitant priešvardį ir titulą), įmonė arba organizacija, kurioje dirbate, jūsų pareigų pavadinimas;
 • kontaktinė informacija, t.y. jūsų el. pašto adresas, buveinės adresas ir telefono numeris (-iai);
 • finansinė informacija, t.y. banko sąskaitos numeris;
 • informacija, susijusi su įrenginiu, kurį naudojate, norėdami apsilankyti mūsų interneto svetainėje, t.y. IP adresas ir kita susijusi informacija;
 • informacija, kurią suteikiate mums dėl dalyvavimo renginiuose arba susirinkimuose, t.y. specialūs reikalavimai maitinimui (pvz. alergijos) ir būdai su jumis susisiekti;
 • asmens duomenys, kuriuos mums pateikia klientai arba kurie mums pateikiami klientų vardu, taip pat asmens duomenys, kuriuos sukuriame, teikdami paslaugas savo klientams;
 • bet kokie kiti su jumis susiję asmens duomenys, kuriuos galite mums pateikti arba kuriuos mes galime gauti, remiantis šiame pranešime išdėstytais tikslais ir pagrindais.
Su kuo dalijamės jūsų asmens duomenimis?

Siekdami tvarkyti jūsų duomenis šiame pranešime išvardintais tikslais, jūsų asmens duomenimis galime pasidalinti su kitomis „Sweco“ grupei priklausančiomis įmonėmis. Asmens duomenis taip pat galime pateikti patikimiems „Sweco“ partneriams, pvz., renginį rengiančiomis organizacijoms ar tyrėjams.

Užtikrinsime, kad būtų imtasi reikiamų sutartyje numatytų apsaugos priemonių, siekiant užtikrinti jūsų asmens duomenų apsaugą, juos atskleidžiant trečiajai šaliai. Jei asmens duomenys perduodami už ES ar EEE ribų, bus imamasi atitinkamų priemonių jūsų asmens duomenų apsaugai užtikrinti.

Kiek laiko saugome jūsų asmens duomenis?

Jei asmens duomenys nebereikalingi šiame pranešime išvardintiems tikslams pasiekti, šių duomenų nebetvarkysime. Tačiau duomenys ir toliau bus tvarkomi, jei įstatymais ar reglamentais, kurių laikomės, bus reikalaujama ir toliau tai daryti.

Kaip saugome jūsų asmens duomenis?

Siekdami saugoti jūsų asmens duomenis pagal galiojančius duomenų apsaugos įstatymus, taikome įvairias technines ir organizacines priemones.

Kaip tvarkome kandidatų į darbuotojus asmens duomenis?

Vykdydami atrankas asmens duomenis tvarkome šiais tikslais:

 • organizuodami atranką į konkrečią laisvą darbo poziciją; šiuo tikslu tvarkome asmens duomenis tų kandidatų, kurie išreiškė pageidavimą kandidatuoti į konkrečią darbo poziciją;
 • organizuodami būsimas atrankas į laisvas darbo pozicijas ateityje; šiuo tikslu tvarkome asmens duomenis tų kandidatų, kurie išreiškė pageidavimą dalyvauti ateityje organizuojamose atrankose į laisvas darbo pozicijas.

Duomenys atrankų tikslais yra tvarkomi sutikimo pagrindu:

 • sutikimas tvarkyti kandidato asmens duomenis konkrečios atrankos į laisvą darbo poziciją organizavimo tikslu gali būti išreiškiamas kandidatams į darbuotojus savanoriškai pateikus įmonei ar įmonės pasitelktiems tretiesiems asmenims savo CV, motyvacinį laišką ar pateikus kitokią informaciją apie save;
 • sutikimas tvarkyti kandidato asmens duomenis ateityje organizuojamų atrankų į laisvas darbo pozicijas tikslu aiškiai ir nedviprasmiškai suteikiamas pačiai įmonei (pavyzdžiui, kandidatas pasibaigus konkrečiai atrankai išreiškia sutikimą, kad įmonė ir toliau tvarkytų asmens duomenis būsimų atrankų į darbo pozicijas organizavimo tikslu).

Atrankų tikslais įmonė gali tvarkyti šiuos kandidatų duomenis:

 • vardas, pavardė;
 • telefono ryšio numeris;
 • elektroninio pašto adresas;
 • gimimo data;
 • duomenys apie išsilavinimą, profesiją, kvalifikaciją, įgūdžius;
 • darbovietė;
 • duomenys apie darbo patirtį;
 • informacija apie kalbų mokėjimą;
 • kita informacija, kurią kandidatas savo iniciatyva pateikia laisvos formos gyvenimo aprašyme (CV) ir (ar) motyvaciniame laiške, arba kurie pateikiami anketose, prašymuose ar kitoje komunikacijoje su kandidatu.

Kandidatų asmens duomenys gaunami iš:

 • pačių kandidatų, t. y. tiesiogiai iš duomenų subjektų atsiunčiant el. paštu arba atnešant į įmonės biurą CV ir (ar) motyvacinį laišką bei pateikiant kitą informaciją;
 • kitų asmenų, su kuriais įmonę sieja sutartiniai santykiai (pavyzdžiui, duomenys gaunami iš darbo paieškos portalų, duomenis įmonei pateikia įdarbinimo paslaugas teikiančios įmonės ir pan.).

Kandidatų asmens duomenys tvarkomi iki atrankos pabaigos. Kandidatui į darbuotojus išreiškus norą ir davus sutikimą duomenys gali būti saugomi po atrankos pabaigos, bet ne ilgiau nei 2 metus (nebent teisės aktai numatytų ilgesnį laiko tarpą).

Kokios jūsų teisės ir kaip jomis galima naudotis?

Turite teisę:

 • gauti informaciją apie savo asmens duomenis;
 • pakoreguoti savo asmens duomenis;
 • ištrinti savo asmens duomenis (teisė būti pamirštam);
 • apriboti savo asmens duomenų tvarkymą;
 • prieštarauti, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi;
 • gauti savo asmens duomenis struktūrizuotu, bendrai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu ir, jei techniškai įmanoma, pasiekti, kad jūsų asmens duomenys būtų perduoti kitai organizacijai;
 • pateikti skundą vietos duomenų apsaugos institucijai.

Jei norite pasinaudoti savo teisėmis, rašykite mums el. laišką (lietuvių arba anglų kalba) šiuo adresu groupprivacyofficer@sweco.se. Atkreipiame dėmesį, kad esant tam tikroms aplinkybėms, jūsų naudojimasis teisėmis gali būti ribojamas, ypač jei jūsų duomenų tvarkymas mums privalomas pagal teisės aktus ar reglamentus.

Kontaktinė informacija

Jei turite kokių nors klausimų ar pastabų apie šį privatumo pranešimą arba apie „Sweco“ vykdomą jūsų asmens duomenų tvarkymą, prašome kreiptis (lietuvių arba anglų kalba) el. paštu  groupprivacyofficer@sweco.se .

 

Copy link
Powered by Social Snap